23.6 C
İstanbul
15 Haziran 2024, Cumartesi
spot_img

İşbu aydınlatma metni, YOL markasının patent sahibi YOL Bildungs Medienwerk GmbH’nin (Kısaca YAYINCI olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak tanımlandığı, 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (Kısaca KANUN olarak anılacaktır) 10. maddesi ve ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ (Kısaca TEBLİĞ olarak anılacaktır) uyarınca www.yoltv.com (Kısaca WEBSİTESİ olarak anılacaktır) adresinde topladığı kişisel verilerin aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmasına ilişkin ilgili kişileri aydınlatma ve KANUN’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin hakları konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu’nun Kimliği
a) Veri Sorumlusu: YOL Bildungs Medienwerk GmbH
b) Adresi: Stolberger Str. 317, 50933 Köln/Deutschland
c) Telefonu: +49 (221) 99 37 98 70
d) Web Adresi: https://www.yoltv.com
e) E-Posta Adresi: [_info@yoltv.com_]

2. İşlenecek Kişisel Veriler
a) Kimlik Verileri: Ad ve Soyad
b) İletişim Verileri: E-Posta Adresi, Telefon Numarası
c) Kullanım Verileri: WEBSİTESİ ziyaret tarih ve saat damgası, iletişim formunun doldurulma tarih ve saat damgası, görüntülenen sayfalar, tıklanan yönlendirme sayfaları, arama çubuğunda kullanılan anahtar kelimeler, IP adresi izleme kayıtları

3. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Bu aydınlatma metninin 1. maddesinde listelenmiş verilerin, KANUN’un 5. ve 6. maddelerine uygun biçimde kullanılma amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a) Okuyucu kaydı oluşturulması; haber/ihbar, soru, talep ve şikayetlerin takibinin yapılması
b) Olası tekziplerle ilgili süreçlerin takip edilmesi
c) Okuyucunun yeni hizmet, duyuru gibi faaliyetlerden haberdar edilmesi
d) Anonim hale getirilerek pazar araştırmasına konu olabilecek analizlerin yürütülmesi, istatistik oluşturulması

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
KANUN’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları çerçevesinde, bu aydınlatma metninin 1. ve 2. maddesinde belirtilen veriler aşağıda anılmış olan 3. kişi ve kurumlara aktarılabilir.

a) YAYINCI’nın tarafınızla yürüteceği satış ve iletişim süreçleri doğrultusunda verileriniz, lojistik firmaları, üretici atölye ve çağrı merkezimize aktarılabilir.
b) Yürürlükteki kanun ve mevzuatlara uygunluk maksadıyla verileriniz, muhasebe ve avukatlık şirketlerine, mahkemelere, sunucu ve bulut altyapısını sağlayan hizmet sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
KANUN’un 5. ve 6. maddelerinde ifade edildiği şekilde, veri sorumlusunun ilgili kişilerin açık rızasına başvurması gereken hallerde, kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve meşru menfaatlerini koruyabilmesi amacıyla işlenebilecek kişisel verileriniz, YAYINCI’nın resmi satış kanalları, sosyal medya hesapları ve WEBSİTESİ üzerinde çalışan iletişim formları, çerezler, flaş çerezler ve 3. tüzel kişilere ait otomatik sistemler ile toplanmaktadır.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız
KANUN’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileri toplanan ve işlenen ilgili kişiler YAYINCI’ya başvurarak,

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
b) İşlenmişse hangi bilgilerin işlendiği ve amacı konusunda bilgi talep etme
c) Kişisel verilerin kullanılmasında amaca uygunluğu öğrenme
d) Yurt içi ve dışında aktarıldığı 3. kişi ve kurumlar varsa bunları bilme
e) İşlenen kişisel verilerin düzeltilmesi, silinebilmesi veya yok edilebilmesini ve işbu verilerin aktarıldığı 3. kişi ve kurumlar varsa aynı doğrultuda bilgilendirilmelerini isteme
f) Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhe sonuç yaratması halinde bu sonuca itiraz etme
g) Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

hakları vardır.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu aydınlatma maddesinin 1. maddesinde anılmış olan iletişim adreslerine,

i) ‘Güvenli Elektronik İmza’ ile imzalanacak ‘Kayıtlı Elektronik Posta’ adresinizle dilekçeyle
ii) Kimlik tespitini sağlayacak resmi belgelerle birlikte ıslak imzalı dilekçeyle

gönderebilirsiniz.

Kimlik doğrulamasını müteakip ilgili başvurunun kabulü yapılacak, ilgili kişilere yasal süresi olan en geç 30 (otuz) gün içerisinde başvuru yöntemine göre basılı ya da dijital olarak dönüş yapılacaktır.